ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ,ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)  ||  9/08/2565  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  ||  4/08/2565  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล  ||  2/08/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   ||  1/08/2565  รับโอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมสุขภาพจิต)  ||  26/07/2565  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมการแพทย์)  ||  26/07/2565  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์สุขภาพจิตที่7)  ||  26/07/2565  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกาครทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์)  ||  26/07/2565  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์สุขภาพจิตที่4)  ||  26/07/2565  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  ||  25/07/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  ||  18/07/2565  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการสังกัดกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต สำนักงานโครงการ To be number one จำนวน 2 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต)  ||  4/07/2565  รับโอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 5 ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมสุขภาพจิต)  ||  4/07/2565  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมการแพทย์)  ||  30/06/2565  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมการแพทย์)  ||  30/06/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ||  28/06/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สถาบันพัมนาการเด็กราชนครินทร์)  ||  27/06/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(รพ.จิตเวชนครพนมฯ)  ||  27/06/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สถาบันนพัมนาการเด็กฯ)  ||  27/06/2565  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  24/06/2565  รับโอนย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา(กรมวิทย์ฯ)  ||  22/06/2565  รับสมัครคัดเลือก ขรก.พลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง(กระทรวงสาธารณสุข)  ||  22/06/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  17/06/2565  รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา(กรมสุขภาพจิต)  ||  15/06/2565  ขอยืมตัว ขรก. หรือบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ตำแหน่งนิติกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ เป็นระยะเวลา 6 เดือน(กระทรวงดิจิทัลฯ)  ||  15/06/2565  รับโอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา  ||  15/06/2565  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต)  ||  8/06/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(รพ.จิตเวชนครพนมฯ)  ||  8/06/2565  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา(กรมวิทย์ฯ)  ||  8/06/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  7/06/2565  รับสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งใกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม(ก.พ.ค.) พ.ศ.2565 (สนง.ก.พ.)  ||  6/06/2565  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา(รพ.พระศรีมหาโพธิ์ฯ)  ||  2/06/2565  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 อัตรา (รพ.พระศรีมหาโพธิ์ฯ)  ||  2/06/2565  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา(ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11)  ||  2/06/2565  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 อัตรา(กรมควบคุมโรค)  ||  2/06/2565  ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รพ.จิตเวชเลยฯ)  ||  2/06/2565  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 อัตรา (รพ.ศรีธัญญาฯ)  ||  2/06/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)  ||  27/05/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  20/05/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  20/05/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  12/05/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  6/05/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  29/04/2565  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)  ||  25/04/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  20/04/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  30/03/2565  รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)  ||  24/03/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา(สนง.ศาลยุติธรรม)   ||  21/03/2565  รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (กรมวิทยาศาสตร์ฯ)  ||  21/03/2565  รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 5 อัตรา(กรมการขนส่งทางรางฯ)  ||  21/03/2565

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่