• video
  new_normal
 • suanprung
 • คุณธรรม 3 ประการ
  โรงพยาบาล
  สวนปรุง
  bluepolygonbg
  sp_human
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
 • suanprung
 • suanprung

โรงพยาบาลสวนปรุงให้บริการในวันทำการราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทรหาเรา: 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595

READ ARTICLE

ยาไปรษณีย์

2022-04-26
READ ARTICLE

ร่วมปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยจิตเวช

2022-03-31
READ ARTICLE

Online survey

2022-06-16
READ ARTICLE

การบริโภคกัญชาและกัญชง

2022-06-15
READ ARTICLE

การได้รับสาร THC

2022-06-15
READ ARTICLE

คลินิกแพทย์แผนไทย

2022-06-15
icon_tele

visit Suanprung's Telepsychiatry

ระบบบริการ Telepsychiatry ของโรงพยาบาลสวนปรุง

สามารถติดต่อเพื่อขอรับ Username ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์


adver
READ ARTICLE

แนวทางการบำบัดรักษา

31 มีนาคม 2565
READ ARTICLE

คู่มืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย

1 เมษายน 2565
adver

ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการสังกัดกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต สำนักงานโครงการ To be number one จำนวน 2 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต) 4/07/2565
รับโอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 5 ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมสุขภาพจิต) 4/07/2565
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมการแพทย์) 30/06/2565
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28/06/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สถาบันพัมนาการเด็กราชนครินทร์) 27/06/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สถาบันนพัมนาการเด็กฯ) 27/06/2565

ข่าวประกวดราคา/แผนและผลการดำเนินงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

2.ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง 30/06/2565

3.เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

4.เผยแพร่ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

5.เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

6.ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข COVID-19 โรงพยาบาลสวนปรุง

ข้อมูลสุขภาพจิต

ภาพกิจกรรม

icon_youtube  visit Suan Prung's Youtube Channel

ติดตามรายการต่างๆของโรงพยาบาลสวนปรุงได้ที่ Youtube Channel

เว็บ Link สวนปรุง

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลสวนปรุง

จิตเวชวิทยาสาร

วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง

ห้องสมุดสวนปรุง

แหล่งรวบรวมหนังสือของโรงพยาบาลสวนปรุง

งานวิจัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยในคน

จริยธรรมการวิจัยในคน

ศูนย์ป้องกันการติดเชื้อ

กลุ่มงาน IC โรงพยาบาลสวนปรุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

เว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินงาน/สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ศูนย์ราชการใสสะอาด

การดำเนินงานด้านความโปร่งใสของหน่วยงาน

นิติจิตเวช

นิติจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง

มูลนิธิสุขภาพจิต

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (HR)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

เว็บไซต์ข้อมูลตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการ

GREEN & CLEAN

การพัฒนางาน GREEN & CLEAN

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง

หนังสือ/คู่มือ

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

หนังสือ/คู่มือ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

คลังความรู้

แหล่งรวบรวมความรู้/สถิติ/งานวิจัย

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่