1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของรพ.สวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 2.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 27/07/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง 01/07/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 03/05/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติแบบครบวงจร จำนวน 1 งาน 08/12/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทยด้านการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Lift support unit:BLS) 20/09/2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง 03/09/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถและถนนรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 18082564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/08/2564
ประกาศกรมสุขภาพจิต(โดยโรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่องการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบ้ติใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 05/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) จำนวน 1 เครื่อง 04/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20/07/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19/07/2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 08/07/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในบริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 22/02/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องประชุมสิริกิติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา จำนวน 1 งาน 06/01/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ 07/12/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18/11/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 19/10/2563
ประกาศเผยแพร่แผนกาาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 29/09/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นโดยวิธีคัดเลือก 23/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 22/09/2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม(ร่าง)พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) 3 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 745 ตารางเมตรจำนวน 1 หลัง 03/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ จ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์จำนวน 1 งาน 13/07/2563
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/06/2560
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงแฟลตพยาบาล 1 และ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2560

2.ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 10/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 09/08/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในรพ.สวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 08/08/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดการจ้างเหมาทำความสะอาดต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น(ชั้นที่1)และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 21/07/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27/07/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27/07/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง 30/06/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติแบบครบวงจร จำนวน 1 งาน 03/12/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 14/09/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง 06/09/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถและถนนรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 17/08/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/08/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 02/08/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 8 เครื่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30/07/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในการจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโภชนาการเดิม เป็นสำนักงานของกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 23/07/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณห้องทันตกรรม ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้ใช้สอยประมาณ 166 ตร.ม. จำนวน 1 งาน 20/07/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งนาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 08/07/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ และผู้ป่วยติดต่ออุบัติใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 05/07/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 02/07/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงแผนกผู้ป่วยหญิง ความยาวประมาณ 165 เมตร จำนวน 1 งาน 05/04/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 19/02/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจ้างปรับปรุงห้องประชุมสิริกิติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา จำนวน 1 งาน 29/12/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ 07/12/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564) 18/11/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 19/10/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ีใช้สอย 745 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 16/10/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 29/09/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรการจ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถ จำนวน 2 รายการ 29/09/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29/09/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 22/09/2563
ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงฯ จำนวน 2 รายการ 12/03/2563

3.เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 10/08/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2565
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2565
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติแบบครบวงจร จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบ้ติใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 06/08/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) จำนวน 1 เครื่อง 05/08/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30/07/2564
ประกาศขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการโดยวิธีขายทอดตลาด 21/07/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง และตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นจำนวน 1 งาน 05/03/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น จำนวน 1 งาน 25/02/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสิริกิติยา ขั้น 3 อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/01/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/08/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 17/08/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11/08/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/07/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน 23/07/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารล้างภาชนะบรรจุอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง 10/06/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาจำนวน 2 งาน 24/03/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/01/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ของรพ.สวนปรุงจำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04/12/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 13/11/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 30/10/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 24/10/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 22/10/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 02/09/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/08/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติจำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 11/03/2562
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติจำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/03/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติจำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) 07/01/2561
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า แบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึกและเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ พร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator & Monitor) 21/12/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง 20/11/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 02/11/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจรกรรม การทำให้สูญเสีย สูญหาย การก่อวินาศกรรมต่อชีวิตบุคคล และทรัพย์สินของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 10/10/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจรกรรม การทำให้สูญเสีย สูญหาย การก่อวินาศกรรมต่อชีวิตบุคคลและทรัพย์สินของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 06/09/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03/09/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03/09/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03/09/2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/08/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมต่อเติมห้องพักอาคารพักพยาบาล 1, 2 รวม 4 ห้อง จำนวน 1 รายการ 15/06/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถไฟฟ้า แบบ 6 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 18/05/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ 18/05/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ 04/05/2561
ขออนุญาตนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว ความยาวประมาณ ๑๗๕ เมตร และก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าโรงพยาบาลสวนปรุง 22/02/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ 25/01/2561
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา จำนวน 1 งาน 23/01/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถโมบายคลายเครียด จำนวน 1 คัน 19/01/2561
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจจ้าง...ปรับปรุงหลังคาตึกฝ้ายคำ 23/06/2560
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจจ้าง...ปรับปรุงหลังคาตึกเมตตา 23/06/2560
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจจ้าง...ปรับปรุงหลังคาอาคารคลังยา 23/06/2560

4.เผยแพร่ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 10/08/2565
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยอันโนมัติแบบครบวงจร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2564
ประกาศจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 03/09/2564
ประกาศจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถและถนนรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/08/2564
ประกาศประกวดซื้ออาหารปรุงสำเร็จหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบ้ติใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 16/08/2564
ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2564
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2564
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในบริเวณห้องทันตกรรม ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ขั้น 23/07/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นจำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง และตกแต่งภายในบริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสิริกิตติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา จำนวน 1 งาน 18/01/2564
ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 15/12/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 745 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 29/10/2563
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 28/10/2563

5.เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งและเชื่อมต่อระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) จำนวน 1 งาน 08/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2564 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2564 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2565 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2565 04/04/2565
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติแบบครบวงจรจำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27/12/2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ จำนวน 1 รายการได้แก่ รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life support unit:BLS)โดยวิธีคัดเลือก 08/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถและถนนรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 09/09/2564
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 01/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในบริเวณห้องทันตกรรม ชั้น 1อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 166 ตร.ม.จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องสิริกิติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2564
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสมัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องจัดยาอันโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นโดยวิธีคัดเลือก 29/09/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 29/09/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีคัดเลือก 29/09/2563
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 3 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2560

5.เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งและเชื่อมต่อระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) จำนวน 1 งาน 08/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2564 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2564 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2565 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2565 04/04/2565
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติแบบครบวงจรจำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27/12/2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ จำนวน 1 รายการได้แก่ รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life support unit:BLS)โดยวิธีคัดเลือก 08/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถและถนนรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 09/09/2564
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 01/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในบริเวณห้องทันตกรรม ชั้น 1อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 166 ตร.ม.จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องสิริกิติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2564
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสมัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องจัดยาอันโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นโดยวิธีคัดเลือก 29/09/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 29/09/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีคัดเลือก 29/09/2563
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 3 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2560

6.ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่