นายแพทย์อารี แสงสว่างวัฒนะ

 • พ.ศ. 2481 – 2510

ศ.นายแพทย์จิระ สีตะสุวรรณ

 • พ.ศ. 2510 – 2514

นายแพทย์ปัญญา สัตยาบัน

 • พ.ศ. 2514 – 2515

นายแพทย์ขนาน หัสศิริ

 • พ.ศ. 2515 – 2535

นายแพทย์ธนู ชาติธนานนท์

 • พ.ศ. 2535 – 2537

นายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล

 • พ.ศ. 2537 – 2556

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์

 • พ.ศ. 2556 – 2557

นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ

 • (รักษาการในตำแหน่ง)
 • พ.ศ. 2557 - 2558

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช

 • พ.ศ. 2562 – 2563

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร

 • พ.ศ. 2558 – 2560

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข

 • พ.ศ. 2560 – 2561

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน

 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่