ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลสวนปรุง

โรงพยาบาลแห่งนี้ เดิมชื่อ “โรงพยาบาลโรคจิต ภาคเหนือ” ตั้งอยู่ที่ตำบลนาก่วม และตำบลหนองยาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นโรงพยาบาลโรคจิตแห่งที่ ๓ ของประเทศไทย เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม ๒๔๗๙ เปิดรับผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๘๑ เป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๕๐ เตียง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือ คือ เชียงใหม่, เชียงราย,แพร่,น่าน,ลำพูน,ลำปาง,สุโขทัย,แม่ฮ่องสอน, ตาก,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์ พิจิตร,กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ โดยมีนายแพทย์อารี แสงสว่างวัฒนะ เป็นแพทย์ผู้อำนวยการคนแรก ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๘๙ ได้มีการดำเนินการขอย้ายโรงพยาบาลจากจังหวัดลำปางมาอยู่เชียงใหม่ โดยนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว หัวหน้ากองโรงพยาบาลโรคจิต (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นผู้ดำเนินการขออนุมัติย้ายโรงพยาบาลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เหตุผลในการขอย้ายว่า
๑. โรงพยาบาลตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน การคมนาคมไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย การติดต่อระหว่างโรงพยาบาลกับจังหวัดลำบาก ไม่มีไฟฟ้าใช้ การซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ หรืออาหารสดลำบากมาก
๒. บริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลเป็นทุ่งนา มีพื้นที่ต่ำ เมื่อถึงหน้าฝนน้ำจะท่วมเรือนผู้ป่วยทุกปี เมื่อน้ำลดก็ไม่สามารถจะทำกิจกรรมอื่นได้เพราะต้องซ่อมแซมสถานที่ ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย
๓. ขาดแคลนบุคลากร ที่จะมาทำงานเนื่องจากความลำบากที่กล่าวมาแล้ว
๔. การย้ายมาเชียงใหม่ เพราะเห็นเป็นเรื่องที่เหมาะสม ที่ดินอุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศดีสามารถหาทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้

ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ย้ายโรงพยาบาลมาตั้งอยู่ที่ ๑๓๑ ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชื่อ “โรงพยาบาลโรคจิตภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” พ.ศ.๒๔๙๐ ดำเนินการย้ายผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจากจังหวัดลำปางมาจังหวัดเชียงใหม่ และได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๙๐ พ.ศ.๒๔๙๗ ได้เปลี่ยนชื่อ “โรงพยาบาลโรคจิตภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” เป็น “โรงพยาบาลสวนปรุง” (GARDEN OF LIVING) ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลดเปลื้องอุปาทานต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวในคำว่า “โรคจิต” เพราะผู้ป่วยที่มารับการรักษาเกรงว่าตนจะถูกสังคมรังเกียจ ซึ่งคำว่า “สวนปรุง” มีความหมายว่า เป็นสถานที่ปรุงแต่งของจิตใจของบุคคลที่เป็นทุกข์ให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ

ผลงานรับรางวัลโรงพยาบาลสวนปรุงปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๔

- ปี ๒๕๔๐ โรงพยาบาลสวนปรุงได้รับคัดเลือกให้เป็น สถานบริการสาธารณสุขดีเด่นในโครงการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า ประจำปี ๒๕๔๐ จากกระทรวงสาธารณสุข
- ปี ๒๕๔๓ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002
- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000
- ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกรมสุขภาพจิต ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (PSO 1101: ระบบข้อมูล)
- ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผ่านการรับรองมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือ HA. สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
- ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA.) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมวิชาการประจำปี National Forum on Quality Improvement & Hospital Accreditation ครั้งที่ ๕ โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี.
- ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ เข้ารับประทานเกียรติบัตรผ่านการรับรองการเป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promoting Hospital หรือ H.P.H.) (เป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของกรมสุขภาพจิต) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดย สถาบันพัฒนาและการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค
- ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เข้ารับประทานเกียรติบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-Accreditation ครั้งที่ ๑ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี.
- ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ รับประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานในระดับดีเด่น ประเภทองค์กรด้านการป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๑ ในงาน “มหกรรมรวมพลังประชาไท ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ๋ ต้านภัยยาเสพติด ภาคเหนือตอนบน” โดยมี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค ๕ และมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
- ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๓ โรงพยาบาลสวนปรุงรับโล่ รางวัลหน่วยงานที่ดีด้านการจัดการความรู้ (Best Practice) ในหัวข้อเรื่อง การสนับสนุน/ผลักดันความสำเร็จ ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิตในงานตลาดนัดความรู้สู่สุขภาพจิตดี ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดย นายแพทย์ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ รับรางวัลชมเชย ประเภท รายกระบวนงาน เรื่อง การรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย จากหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๓ จากนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
- ๑๕-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HA.) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การเสริมสร้างสุขภาพและการบริหารองค์กร จากหน่วยงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการประชุมวิชาการประจำปี 12th HA National Forum “ความงามในความหลากหลาย” ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
- ๗ กันยายน ๒๕๕๔ นายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๖ จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
- ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดร.วนิดา พุ่มไพศาลชัย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม , นางสาววรรณี ริมวิทยากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษและคณะ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุงเข้ารับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทชมเชย รายกระบวนงาน เรื่อง การให้ยารับประทานแก่ผู้ป่วยจิตเวช ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่