โรงพยาบาลสวนปรุงได้รับมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก นางสาวนิ่มนวล รอดเรือน รองผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลสวนปรุง ผู้แทนองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลสวนปรุง เข้ารับประกาศนียบัตรมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากกรมอนามัย โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับผู้บริหาร วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาการับรอง 30 กันยายน 2563 – 29 กันยายน 2565

นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

อ่าน คลิกเลย

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางาน GREEN & CLEAN

อ่าน คลิกเลย

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

อ่าน คลิกเลย

มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่าน คลิกเลย

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่