• -//-ประกาศนียบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4

รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมสุขภาพจิต

 • รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมสุขภาพจิต-//-นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง รับโล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มโรงพยาบาล/สถาบัน โดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานมอบ ในการประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ กรมสุขภาพจิต โดยเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการใช้งบประมาณ ด้านการใช้อำนาจ ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ และด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต

รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ “ระดับทอง” การบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

 • รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ “ระดับทอง” การบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ -//-นายสุภาพ ปกป้อง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นผู้แทนองค์กร เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ “ระดับทอง” หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 โดยมี นายนภดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลสวนปรุงได้รับมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก

 • โรงพยาบาลสวนปรุงได้รับมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก-//-นางสาวนิ่มนวล รอดเรือน รองผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลสวนปรุง ผู้แทนองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลสวนปรุง เข้ารับประกาศนียบัตรมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากกรมอนามัย โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับผู้บริหาร วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาการับรอง 30 กันยายน 2563 – 29 กันยายน 2565

รางวัลเลิศรัฐ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืน”

 • รางวัลเลิศรัฐ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืน”-//-แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง นำคณะ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาบริการ ผลงาน “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืน” ในงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในงาน พร้อมกันนี้รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้โรงพยาบาลสวนปรุงโดยคณะกรรมการการจ้างงานคนพิการ ทีมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สมาคมสานสัมพันธ์ ได้ดำเนินการการจ้างงานคนพิการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนพิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการจ้างงานคนพิการ รวม 30 คน และในปี 2561 มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมเป็น 40 คน แยกเป็น การส่งเสริมอาชีพในชุมชน 16 คน และการจ้างงานในองค์กร 34 คน

โรงพยาบาลสวนปรุง ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะเวลาการรับรอง 22 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2563

 • โรงพยาบาลสวนปรุง ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะเวลาการรับรอง 22 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2563-//-

รับรางวัลชมเชย ประเภท รายกระบวนงาน เรื่อง การรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย

 • รับรางวัลชมเชย ประเภท รายกระบวนงาน เรื่อง การรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย -//-รับรางวัลชมเชย ประเภท รายกระบวนงาน เรื่อง การรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ โดยมี นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เป็นประธานในพิธี

รับรางวัลหน่วยงานที่ดีด้านการจัดการความรู้ (Best Practice)

 • รับรางวัลหน่วยงานที่ดีด้านการจัดการความรู้ (Best Practice)-//-รับรางวัลหน่วยงานที่ดีด้านการจัดการความรู้ (Best Practice) ในหัวข้อเรื่อง การสนับสนุน/ผลักดันความสำเร็จ ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิต ในงานตลาดนัดความรู้สู่สุขภาพจิตดี ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี นายแพทย์ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน

รับประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น “หน่วยรับบริจาคโลหิตที่มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตสะสมสูงสุด อันดับ ๒ (ประเภทหน่วยงานราชการ)”

 • รับประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น “หน่วยรับบริจาคโลหิตที่มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตสะสมสูงสุด อันดับ ๒ (ประเภทหน่วยงานราชการ)” -//-โรงพยาบาลสวนปรุงรับประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น “หน่วยรับบริจาคโลหิตที่มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตสะสมสูงสุด อันดับ ๒ (ประเภทหน่วยงานราชการ)” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบประกาศ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ปี ๒๕๕๓

 • รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ปี ๒๕๕๓ -//-รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ปี ๒๕๕๓ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ ในงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๔ โดย นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบ

รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทชมเชย รายกระบวนงาน เรื่อง การให้ยารับประทานแก่ผู้ป่วยจิตเวช

 • รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทชมเชย รายกระบวนงาน เรื่อง การให้ยารับประทานแก่ผู้ป่วยจิตเวช-//-รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทชมเชย รายกระบวนงาน เรื่อง การให้ยารับประทานแก่ผู้ป่วยจิตเวช ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 • รับโล่ประกาศเกียรติคุณ-//-รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเจ้าของอาคารให้ความร่วมมือในการออกแบบอาคารตามกฏกระทรวงว่าด้วยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-Accreditation ครั้งที่ 2

 • ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-Accreditation ครั้งที่ 2-//-เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HA.) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การเสริมสร้างสุขภาพและการบริหารองค์กร ในการประชุมวิชาการประจำปี 12th HA National Forum “ความงามในความหลากหลาย” ในวันที่ 15-18 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

รับรางวัลทีม MCATT ดีเด่นระดับกรมสุขภาพจิต

 • รับรางวัลทีม MCATT ดีเด่นระดับกรมสุขภาพจิต-//-นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง รับรางวัลทีม MCATT ดีเด่นระดับกรมสุขภาพจิต (ทีมช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต) ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้มอบรางวัล

เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HA.)

 • เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HA.)-//-

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่