เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียม

อ่าน คลิกเลย

แนวปฏิบัติในการขอพิจารณาโครงการวิจัย เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

อ่าน คลิกเลย

เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

อ่าน คลิกเลย

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

อ่าน คลิกเลย

แบบสรุปข้อแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

อ่าน คลิกเลย

แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

อ่าน คลิกเลย

แบบฟอร์มการประเมินโครงร่างการวิจัย โดยผู้วิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

อ่าน คลิกเลย

ข้อพิจารณาในหลักจริยธรรมการวิจัยในคน (สำหรับผู้วิจัย) (กุมภาพันธ์ 62)

อ่าน คลิกเลย

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

อ่าน คลิกเลย

แบบรายงานความก้าวหน้า/ขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย

อ่าน คลิกเลย

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่