เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ.2567

แผนผังโรงพยาบาลสวนปรุง

พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 9

คู่มือสิทธิประชาชน

คำสั่งแต่งตั้งศูนย์

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลสวนปรุง

ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน

การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 7 และมาตรา 9

โครงสร้างและการจัดองค์กร

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ข้อตกลง

ข้อมูลทางบัญชีของโรงพยาบาลสวนปรุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองปี 2564
งบทดลองราชการงวด 1-13 ประจำปี 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองปี 2563
งบทดลองราชการงวด 1-13 ประจำปี 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำงวด 1 - 16 (ปี2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กันยายน 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กันยายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กรกฏาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...พฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...เมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มกราคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...ธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน เมษายน 2567     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน มีนาคม 2567     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน มกราคม 2567     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน ธันวาคม 2566     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน ตุลาคม 2566     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน กันยายน 2566     กลุ่มงานพัสดุุ  
ประจำเดือน สิงหาคม 2566     กลุ่มงานพัสดุุ  
ประจำเดือน กรกฏาคม 2566     กลุ่มงานพัสดุุ  
ประจำเดือน มิถุนายน 2566     กลุ่มงานพัสดุุ  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566     กลุ่มงานพัสดุุ  
ประจำเดือน เมษายน 2566     กลุ่มงานพัสดุุ  
ประจำเดือน มีนาคม 2566     กลุ่มงานพัสดุุ  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566     กลุ่มงานพัสดุุ  
ประจำเดือน มกราคม 2566     กลุ่มงานพัสดุุ  
ประจำเดือน ธันวาคม 2565     กลุ่มงานพัสดุุ  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565     กลุ่มงานพัสดุุ  
ประจำเดือน ตุลาคม 2565     กลุ่มงานพัสดุุ  
ประจำเดือน กันยายน 2565     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน สิงหาคม 2565     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน กรกฏาคม 2565     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน มิถุนายน 2565     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน เมษายน 2565     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน มีนาคม 2565     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน มกราคม 2565     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน ธันวาคม 2564     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน ตุลาคม 2564     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน กันยายน 2564     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน สิงหาคม 2564     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน กรกฏาคม 2564     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน มิถุนายน 2564     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564     กลุ่มงานพัสดุ  
ประจำเดือน เมษายน 2564     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน มีนาคม 2564     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน มกราคม 2564     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน ธันวาคม 2563     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน ตุลาคม 2563     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน กันยายน 2563     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน สิงหาคม 2563     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน กรกฏาคม 2563     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน มิถุนายน 2563     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน เมษายน 2563     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน มีนาคม 2563     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน มกราคม 2563     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน ธันวาคม 2562     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน ตุลาคม 2562     กลุ่มงานพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่