ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลสวนปรุง)  ||  15/03/2566  รับสมัครสอบคัดเลือกและสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 9 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต)   ||  13/03/2566  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (รพ.จิตเวชเลยฯ)  ||  13/03/2566  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (รพ.นครพนมราชนครินทร์)  ||  13/03/2566  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)จำนวน 2 อัตรา (รพ.ยุวประสาทฯ)  ||  13/03/2566  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8)  ||  13/03/2566  รับโอนข่าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา   ||  13/03/2566  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (กรมสุขภาพจิต)  ||  13/03/2566  ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา (รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ)  ||  13/03/2566  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 4 ตำแหน่ง  ||  13/03/2566  ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2566  ||  08/03/2566  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา  ||  08/03/2566  ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านสาธารณสุข )  ||  08/03/2566  รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ตำแหน่ง  ||  08/03/2566  รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สนง.ปลัดกระทรวง)  ||  08/03/2566  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการจำนวน 2 อัตรา(กรมควบคุมโรค)  ||  08/03/2566  รับโอน/รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(กรมการแพทย์)  ||  08/03/2566  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญจำนวน 11 ตำแหน่ง(การส่งเสริมวัฒนธรรม)  ||  08/03/2566  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)(รพ. จิตเวชนครสวรรค์ฯ)  ||  08/03/2566  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน(กองบริหารทรัพยากรบุคคล)  ||  08/03/2566  ประชาสัมพันธ์ประกาศ 2 ฉบับ (กรมควบคุมโรคฯ )  ||  08/03/2566  ขอเชิญเสนอรายชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ.2566 (สนง.ปลัดกระทรวงฯ)  ||  06/02/2566  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ)  ||  06/02/2566  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา (กรมวิทยาศาสตร์ฯ)  ||  06/02/2566  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา (กรมควบคุมโรคฯ)  ||  06/02/2566  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา (กรมวิทยาศาสตร์ฯ)  ||  06/02/2566  รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา (กรมสุขภาพจิตฯ)  ||  06/02/2566  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ฯ)  ||  06/02/2566  รับโอน/รับย้าย ข้าราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (กรมสุขภาพจิตฯ)  ||  06/02/2566  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา (คณะพยาบาลฯ)  ||  06/02/2566  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รพ.ยุวประสาทฯ)  ||  06/02/2566  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ)  ||  06/02/2566  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์)  ||  26/01/2566  รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 3 ตำแหน่ง (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ)  ||  26/01/2566  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฯ)  ||  26/01/2566  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 อัตรา (สถาบันจิตเวชฯสมเด็จเจ้าพระยา)  ||  26/01/2566  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)  ||  26/01/2566  รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา (สำนักงานศาลปกครอง)  ||  26/01/2566  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ (สนง.ก.พ.)  ||  26/01/2566  ระชาสัมพันธ์การสมัครรับทุน Mid-term Training and Research Program in japan (สำนักวิชาการสุขภาพจิต)  ||  26/01/2566  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 อัตรา (กรมวิทยาศาสตร์ฯ)  ||  26/01/2566  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)  ||  26/01/2566  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)  ||  26/01/2566  แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อ ขรก.ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 35 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต)  ||  26/01/2566  รับโอน/ย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา (กรมวิทยาศาสตร์ฯ)  ||  09/01/2566  รับโอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 7 อัตรา (กรมการแพทย์แผนไทยฯ)  ||  09/01/2566  รับโอน/ย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ)  ||  09/01/2566  รับโอน/ย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (กรมการแพทย์ฯ)  ||  09/01/2566  รับโอน/ย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (กรมธุรกิจฯ)  ||  09/01/2566  รับโอน/ย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 25 อัตรา (กรมอนามัยฯ)  ||  09/01/2566

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่