ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (สถาบันพัฒนาการเด็กฯ)  ||  02/12/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสวนปรุง"  ||  02/12/2565  "ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถาานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสวนปรุง"  ||  29/11/2565  ประชาสัมพันธ์.ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2566 (กอง บค.ฯ)  ||  29/11/2565  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (กองบริหารทรัพยากรฯ)  ||  07/11/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (สำนักวิชาการฯ)  ||  17/11/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์สุขภาพที่6ฯ)  ||  14/11/2565  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย(เอพีโอ) (สำนักงานวิชาการสุขภาพจิต)  ||  14/11/2565  ประกาสรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรมสุขภาพจิต)  ||  14/11/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รพ.สวนปรุง)  ||  11/11/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา (รพ.ยุวประสาทฯ)  ||  09/11/2565  ข้าราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมสุขภาพจิต)  ||  09/11/2565  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนังงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานเลขานุการกรม)  ||  07/11/2565  ขอความอนุเคราะห์แระชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์)  ||  04/11/2565  ขอความอนุเคราะห์แระชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รพ.ศรีธัญญา)  ||  04/11/2565  รับย้าย/โอน ข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง(กรมสุขภาพจิต)  ||  04/11/2565  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์)  ||  03/11/2565  ประชุาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือน (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)  ||  03/11/2565  ประชุาสัมพันธ์การรับโอน รับย้ายข้าราชการพลเรือน (โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น)  ||  03/11/2565  ประชุาสัมพันธ์การรับโอน รับย้ายข้าราชการพลเรือน (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชชนนี)  ||  03/11/2565  รับโอน/ย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัช ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ(กรมการแพทย์)  ||  01/11/2565  รับโอน/ย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ(กรมการแพทย์)  ||  01/11/2565  สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ  ||  01/11/2565  กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ  ||  01/11/2565  ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมสุขภาพจิต  ||  27/10/2565  กรมสุขภาพจิตรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง  ||  27/10/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา (รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)  ||  26/10/2565  ขั้นตอนการประเมินบุคคลและการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนายการ และระดับชำนายการพิเศษ (กรมสุขภาพจิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล)  ||  26/10/2565  ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษา Chevening Scholarships จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร (สำนักวิชาการสุขภาพจิต กลุ่มวิเทศสัมพันธ์)  ||  26/10/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์)  ||  26/10/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก หมดเขต   ||  07/10/2565  กรมอนามัยจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง จำนวน 21 อัตรา หมดเขต  ||  07/10/2565  กรมสุขภาพจิตรับย้ายหรือโอน ขรก. จำนวน 4 อัตรา  ||  07/10/2565  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ขอความอนุเคราะห์ จำนวน 4 ตำแหน่ง  ||  07/10/2565  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ขอความอนุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  ||  07/10/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวการรับสมัครงาน รพ.นครพนมฯ  ||  07/10/2565  รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา  ||  28/09/2565  รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา  ||  28/09/2565  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา  ||  28/09/2565  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท  ||  28/09/2565  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 )   ||  19/09/2565  เรื่อง รับย้าย/โอน ข้าราชการ สังกัดกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต จำนวน 2 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต) ห  ||  15/09/2565  ประชาสัมพันะืการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ)   ||  15/09/2565  ประชาสัมพันะืการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ)   ||  15/09/2565  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล  ||  1/09/2565  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล  ||  1/09/2565  รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนายการพิเศษ(สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่4)  ||  24/08/2565  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล  ||  17/08/2565  รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ปก./ชก./ชพ. (กรมการแพทย์)  ||  17/08/2565  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 13 ตำแหน่ง (กองบริหารสาธารณสุข สป.สธ.)  ||  17/08/2565

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่