ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลสวนปรุง)  ||  27/11/2566  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ||  23/11/2566  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ  ||  17/11/2566  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลสวนปรุง)  ||  27/10/2566  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  18/10/2566  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัอจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  ||  10/10/2566  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ)  ||  09/10/2566  รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต)  ||  05/10/2566  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา(สถาบันพัฒนาการเด็กฯ)  ||  05/10/2566  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)  ||  29/09/2566  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลสวนปรุง (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้))  ||  18/09/2566  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ||  12/09/2566  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ||  12/09/2566  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (สป.สธ.)  ||  12/09/2566  กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ  ||  08/09/2566  รับย้ายหรือโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 อัตรา  ||  28/08/2566  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง   ||  28/08/2566   ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  18/08/2566  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลสวนปรุง)  ||  08/08/2566  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ||  03/08/2566  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ||  03/08/2566  ประชาสัมพันธ์การรับโอน รับย้ายข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ กรมสุขภาพจิต  ||  03/08/2566  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ   ||  25/07/2566  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลสวนปรุง)  ||  21/07/2566  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา  ||  19/07/2566  เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  ||  19/07/2566  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทยืปฏิบัติการ  ||  18/07/2566  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  23/06/2566  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  14/06/2566  บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่ผ่านการประเมินคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล  ||  08/06/2566  รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสุ่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล  ||  06/06/2566  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา (กรมสุขภาพจิต)  ||  31/05/2566  รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)  ||  31/05/2566  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลสวนปรุง)  ||  31/05/2566  ประชาสัมพันธืการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและพนักงานราชการทั่วไป(สถาบันจิตเวชศาสตร์ฯ)  ||  26/05/2566  ปรชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการของกรมการแพทย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปกิบัติการ (กรมสุขภาพจิตฯ)  ||  19/05/2566  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  25/04/2566  รับย้าย/รับดอนข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมสุขภาพจิต)   ||    รับสมัครข้าราชการเข้ารับการเลือกสรรและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง (สนง.สิทธิมนุษย์ฯ)  ||    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สถาบันเด็กฯ)  ||  20/04/2566  ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการและรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของหน่วยงานต่างๆ  ||  20/04/2566  ประชาสัมพันธ์การรับโอน รับย้ายข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา (กรมสุภาพจิตฯ)  ||  20/04/2566  ประชาสัมพันธ์การรับโอน รับย้ายข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา (กรมสุภาพจิตฯ)  ||  20/04/2566  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (สป.สธ.)  ||  20/04/2566  ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวรับสมัครงาน รพ.จิตเวชนครพนมฯ)  ||  20/04/2566  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  18/04/2566  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  18/04/2566  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  05/04/2566  กรมสุขภาพจิต รับย้าน/รับโอน ข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 อัตรา  ||  3/4/66  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลสวนปรุง)  ||  15/03/2566

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่