ข่าวสารและกิจกรรม  ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง"  ||  27/03/2567  ประกาศจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดยวิธีขายทอดตลาด  ||  28/12/2566  ประชาสัมพันธ์โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Research Mentorship)  ||  07/12/2566  สำนักวิชาการสุขภาพจิต ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการ download เอกสารประกอบการประชุมและคลิปวิดิโอการประชุมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ  ||  28/09/2566  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง การจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ||  26/06/2566  ขอความร่วมมือส่งผลงานวิชาการที่พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คลังความรู้สุขภาพจิต  ||  07/06/2566  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง การพัฒนาระบบคัดกรองความผิดปกติการควบคุมตัวเองเพื่อนำเข้าสู่ระบบบริการ  ||  07/06/2566  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสวนปรุง ปีการฝึกอบรม 2566  ||  11/04/2566  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ.2566  ||  07/04/2566  ขอแจ้งคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ||  04/04/2566  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ||  31/03/66  ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566  ||  29/03/2566  ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสวนปรุง ปีการฝึกอบรม 2566 (รอบ 2)  ||  16/03/2566  ประชาสัมพันธ์รับบาลเม็กซิโกเสนอทุนการศึกษาหลักสูตร Scholarships For Medical Specialties AMEXCID 2023 (สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  ||  13/03/2566  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่23  ||  08/03/2566  ประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 60 คน  ||  08/03/2566  ประกาศจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โดยวิธีขายทอดตลาด  ||  28/02/2566  ประชาสัมพันธ์งานวิทยานิพนธ์หัวข้อ การสำรวจความเชื่อทางจรรยาบรรณของผู้ให้บริการทางสุขภาพจิต  ||  10/01/2566  ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Strategic HRM for Organizational Excellence (สำนักวิชาการฯ)  ||  21/11/2565  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุม WHO:Virtual Meeting on the prevention of violence against children ผ่านออนไลน์ (สำนักวิชาการฯ)  ||  16/11/2565  ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน ประจำปี พ.ศ.2565 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)  ||  16/11/2565  ประชาสัมพันธ์โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ||  09/11/2565  ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย (สำนักวิชาการสุขภาพจิต)  ||  27/10/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน เสวนาวิชาการ เวทีเสวนาฯ (สวรส.)  ||  26/10/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จำกัด)  ||  26/10/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต (โดยโรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง การจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ||  02/08/2565  ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)"  ||  06/07/2565  รู้ก่อน ช้อปอัญมณีผ่านทางออนไลน์  ||  30/06/2565  เลือกใช้คาร์ซีทที่ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างถูกวิธี  ||  30/06/2565  หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ||  01/06/2565  สำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ สพธอ.ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 2565  ||  06/05/2565  หน่วยงานวิจัยภายใต้สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้าานสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program : HITAP)ขอเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัย Policy Brief  ||  23/02/2565  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Empowering People With Mental Disorders through Optimum Health Program:A New Approach to mental Health in the Region  ||  30/12/2564  ประกาศจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีขายทอดตลาด  ||  24/12/2564  เปิดรับสมัคร "โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน (รุ่นที่ 10) ประจำปี 2565  ||  21/12/2564  สำนักงาน ป.ป.ช. ขอขยายระยะเวลาเปิดรับบทความวิชาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. การจากวันที่ 15 ก.ค. 2564 เป็นวันที่ 16 ส.ค. 2564  ||  09/08/2564  ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 29 ประกาศห้ามเสนอข่าวเฟคนิวส์ ทำปชช.หวาดกลัว-กระทบมั่นคง  ||  04/08/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน(รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี)  ||  15/06/2564  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงในการเสริมสร้างความมีคุณค่าในตนเองสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติด"  ||  09/06/2564  ขอเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Independent Commission on Allegations of Sexual Exploitation and Abuse  ||  07/06/2564  งานวารสารกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข (Journal of Nursing and public Health Research)  ||  31/03/2564  รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน(กรมการพัฒนาชุมชน)  ||  11/03/2564  กรมอนามัยได้จัดประชมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งผลงานวิชาการและนวัตกรรม เพื่อนำเสนอในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์  ||  09/03/2564  มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ได้กำหนดจัดประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22 Symposium on TQM Best Practices in Thailand ซึ่งได้เปิดรับสมัครบทความ/ผลงานจากองค์กรต่างๆทั้งหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน จึงขอเรียนเชิญร่วมสมัครส่งบ  ||  09/03/2564  กรมวิทยาศาสตร์เชิญนักวิชาการ นักวิจัยร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อรับรางวัล DMSc Award การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ||  09/03/2564  สำนักงานวิจัยแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021   ||  09/03/2564  ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม  ||  4/03/2564  ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2565(สภาการพยาบาล)  ||  1/03/2564  โรงพยาบาลจอมทอง กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ขอเผยแพร่งานวิจัย"แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาที่ต้องควบคุมพิเศษสำหรับ แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER)"  ||  22/02/2564  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  ||  10/02/2564

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่